Още с откриването на сайта за железопътен моделизъм www.railwaypassion.com и форума към него, започват да се прокрадват идеи за създаване на Клуб, обединяващ интересите на любителите на железопътния моделизъм, без оглед на мащабите, в които колекционират. След двегодишен период на планиране, обмяна на идеи, уточняване и конструктивни спорове това се случва.

На 03.10.2009 г. в София се провежда учредително събрание на Сдружение „Клуб Железопътен моделизъм – България”, на което присъстват 19 учредители. Приема се Устав и се избират ръководни органи.

На 14.10.2009 г. Сдружението е регистрирано в СГС съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице, осъществяващо дейност в обществена полза.

На 13.11.2009 г.е наето Клубно помещение за осъществяване на дейността и целите на Сдружението.

На 25.03.2010 г. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието.

Сдружението се самоиздържа финансово от членски внос.

Трябва да благодарим на всички, които с времето си, труда си, уменията, знанията и съветите си, материалите и инструментите си подпомогнаха ремонта и работата по клубното помещение.

Честно е и да кажем, че голяма част от наличните литература, инструменти, мебели, уреди, помагала, подвижен състав, модули, аксесоари и  материали за модулите и ландшафта нямаше да бъдат собственост на Сдружението без искрения акт на дарителство от страна на голяма част от клубните членове, както и на симпатизанти на Сдружението.

Благодарим Ви